Freescale Semiconductor

Cijena
KM
-
KM
Korisnička ocjena
Sigma delta
Broj izlaza
Broj bitova
Broj pogona/prijemnika
Broj D/A pretvarača
Bitovi po jednom elementu
Automatski kontrola protoka
Arhitektura
Broj I/O izvedba
Broj kanala izvedba
Broj I/O
C(ISS)
Brzina prijenosa podataka
Broj ulaza
Broj regulatora
Broj pretvarača
Broj miksera
Broj krugova
Broj konfiguracija
Broj elemenata
Cmos
Osovina(e)
Funkcija
Frekvencija
Fifo-veličina
Esd-zaštita
Dupli
Diferencijal ulaz-izlaz
Datoteka oblik
Frekvencija takta
Funkcija podešavanja
Cuk-pretvarač
Izlaz
Irda-encoder/decoder
Interni prekidač
I<sub>F</sub>
I(d) min.
I(d) max.
I(d)
HF-typ
A/D pretvarač
Modulacija/protokol
Frekvencija (min.)
Izolovani
Izlazna struja/kanal
Izlazna struja (maks.)
Izlazna struja (low)
Izlazna struja (high)
Izlazna konfiguracija
Izlazna funkcija
Izlazni napon (num)
Izvedba
Izlazni filter
Karakteristika tranzistora
Kapacitet diode c(d)-referentni napon
Kapacitet diode c(d)
Kapacitet
Kanal-tip
Kanali
Jezgra-procesor
Izvor napajanja
Izlazni alarm
Kategorija
Modem-upravljanje
Napon napajanja (broj)
Mjera šuma
Minimalno očitanje
Logiktyp
Kućište